Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2018-2019

Thứ ba - 25/12/2018 08:52
KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ năm học 2018-2019
 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
          - Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐTngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và xét tình hình thực tế của trường: THCS Hưng Hòa;
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
          1. Mục đích                  
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã Hưng Hòa trong công tác xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương
- Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong nhà trường trong năm học 2018-2019 và các năm học tiếp theo.
2. Yêu cầu:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc vận động tài trợ, quản lý nguồn tài trợ một cách chặt chẽ, đúng quy trình, các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc vận động tài trợ đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ.
3. Nguyên tắc vận động và hình thức tài trợ
- Việc tài trợ đảm bảo trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu.
- Tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của nhà trường được mở tại kho bạc nhà nước: Tên tài khoản: Trường THCS Hưng Hòa số TK 3713.0.1080746.00000 tại Kho bạc nhà nước thành phố Vinh.
- Tiếp nhận trực tiếp các hiện vật hoặc phi vật chất có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát lãng phí.
- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.
III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
          1. Đối tượng vận động:
          Cha mẹ học sinh nhà trường, các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm,các cựu học sinh trong và ngoài nước, các cơ quan và các tổ chức doanh nghiệp
          2. Đối tượng thụ hưởng:
Đối tượng hưởng lợi từ cuộc vận động là tất cả các em học sinh đang học và sẽ học ở trường.
IV. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TRƯỜNG, LỚP
1. Quy mô trường lớp
Tổng số lớp: 11, tổng số học sinh: 409 em
          Trong đó: Khối 6: 108 em; Khối 7: 90 em; Khối 8:105 em; Khối 9: 106 em
2. Thực trạng về cơ sở vật chất
CSVC nhà trường đã được thành phố đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn còn thiếu các trang thiết bị phục vụ dạy và học
3. Những hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt
- Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa gắn với việc sử dụng di sản văn hóa, sản xuất kinh doanh và kỹ năng sống: Tổ chức ngoại khóa môn Sinh học, lịch sử tại khu di tích lịch sử Truông Bồn và khu sinh thái Diễn Lâm – Diễn Châu
4. Thực trạng về nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí của nhà trường bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị. Nguồn kinh phí chỉ đáp ứng được chi cho con người và chi thường xuyên tại đơn vị; nguồn kinh phí để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học không đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong gia đoạn hiện nay
5. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác vận động tài trợ
- Thuận lợi:
Nhà trường tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ chính quyền địa phương xã, của Phòng giáo dục, của Thành phố. Ban chấp hành Cha Mẹ học sinh quan tâm tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động của nhà trường.
  • Khó khăn:
          Là đơn vị trường học ở vùng ngoại thành, quy mô trường lớp nhỏ; trên địa bàn không có cơ quan đơn vị nào đóng chân; đời sống của đại bộ phận phụ huynh học sinh là làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên còn khó khăn trong công tác vận động tài trợ cho giáo dục
V. CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Xây dựng các khoản mục cần kinh phí thực hiện:
- Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục:
- Thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt hoàn thành trong năm học 2018-2019
2. Thời gian vận động:  bắt đầu từ 15/01/2019 đến ngày kết thúc năm học
3. Cách thức tổ chức vận động:
a. Ban giám hiệu nhà trường:
-Tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy và học. Lập biên bản khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở vật chấttrang thiết bị đồ dùng dạy và học, tổng hợp nhu cầu cần mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy và học, cải tạo sữa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục cho năm học
- Họp Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch vận động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức, nguyên tắc vận động tài trợ phù hợp với các văn bản hướng dẫn, tuân thủ pháp luật hiện hành.
- Lập Dự toán kinh phí và phân khai nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng hạng mục.
- Lập Kế hoạch vận động tài trợ để thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục; thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt.
- Thông qua kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Công khai kế hoạch vận động tài trợ để tranh thủ thêm sự tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh toàn trường. Hoàn chỉnh Kế hoạch vận động tài trợ
- Làm văn bản xin ý kiến về Kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng giáo dục xã, UBND xã
- Làm tờ trình trình Phòng giáo dục phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ
- Sau khi kế hoạch được phê duyệt, BGH ra quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng các kế hoạch sử dụng, quản lý, báo cáo tài chính định kỳ.
- Phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục … trong quá trình thực hiện phù hợp với môi trường giáo dục và đúng quy định pháp luật hiện hành.
b. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện các kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động tới đông đảo tầng lớp nhân dân, tập thể, cá nhân.
c. Hội cha mẹ học sinh
- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ.
- Cử đại diện tham gia tổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.
d. Tiến độ thực hiện:
- Việc vận động tài trợ để thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục; thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt hoàn thành trong năm học 2018-2019
- Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học, đặc biệt chú trọng ở thời điểm đầu năm học mới. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
 
 
4. Tiếp nhận và Quản lý sử dụng
- Ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ:
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ tiếp nhận
- Công khai số tài khoản tiền gửi của trường tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận tài trợ bằng chuyển khoản (nếu có)
- Tiếp nhận nguồn tài trợ bằng tiền mặt: lập biên lai thu tiền, danh sách thu tiền và lập phiếu thu tiền. Nộp tiền tài trợ thu được vào tài khoản tiền gửi tại KBNN
- Tiến hành các thủ tục mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục đúng quy trình (biên bản nghiệm thu, bàn giao có sự giám sát của Ban đại diện CMHS)
- Tiến hành các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt.
- Hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, đồ dùng theo đúng quy định
- Tổng hợp các nội dung sử dụng nguồn tài trợ, báo cáo Quyết toán, niên yết công khai và báo cáo quyết toán trước Hội nghị tổng kết năm học, Ban đại diện CMHS, Họp phụ huynh học sinh.
- Nộp báo cáo Quyết toán nguồn tài trợ lên cấp trên.
VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Dự toán kinh phí vận động tài trợ:
a.Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục:
                                                                                           Đơn vị tính: đồng
TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Trả nợ nhà để xe
- Tổng kinh phí 259.149.525 đ
- Đã thanh toán: 174.673.014 đ
- Số còn phải thanh toán:  84.476.514 đ
      84.476.514
2 Làm bàn ghế phòng hội đồng
Chất liệu: gỗ tự nhiên
Bộ 9 bộ ( mỗi bộ 1 bàn 4 ghế) 8.500.000 76.500.000
3 Mua bàn ghế học sinh
 Chất liệu: gỗ tự nhiên, khung sắt; 2 ghế / bàn
Bộ 40 bộ 1.300.000 52.000.000
  Tổng cộng       212.976.514
b. Thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt hoàn thành trong năm học 2018-2019
- Nội dung: Học tập, trải nghiệm thực tế gắn với việc sử dụng di tích lịch sử, sản xuất kinh doanh và kỹ năng sống:  Tổ chức ngoại khóa môn Sinh học, Lịch sử tại khu di tích Truông Bồn và khu sinh thái Diễn Lâm
- Mục đích: Tăng cường, nâng cao nhận thức giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử cho HS, bổ sung cho học sinh những giá trị sống cơ bản mang tính phổ quát, khuyến khích học sinh khám phá, tìm hiểu và phát triển sống xung quanh thông qua các hoạt động ngoài giờ chính khóa để giáo dục kỹ năng sống,
- Số lượng học sinh và giáo viên tham gia:  Dự kiến: 295 em (học sinh khối 6,7,8)
10 giáo viên phụ trách
Hình thức: Hợp đồng với công ty cổ phần du lịch Nghệ An
Tổng kinh phí dự kiến: 78.000.000  đ . Bao gồm:
- Tiền thuê xe: 7 xe 45 chỗ: 1 ngày x 7 xe x 4.000.000 đ = 28.000.000 đ
- Tiền nước uống: 1 ngày 20 két nước khoáng 500ml: 20 x 125.000đ = 2.500.000đ
- Tiền ăn 1 ngày: 295 x 60.000 đ = 17.700.000đ
- Tiền vé vào điểm học tập Khu sinh thái Diễn Lâm: 295 x 70.000 = 20.650.000đ
- Tiền bảo hiểm du lịch: 295 x 20.000 đ = 5.900.000 đ
- Dụng cụ tham gia trò chơi dã ngoại: 1.000.000đ
- Chi phí hương hoa, thuyết minh viên KDT Truông Bồn: 1.000.000 đ
- Hoa quả điểm tâm: 1.250.000 đ
2. Biện pháp tổ chức thực hiện:
 Sau khi được phê duyệt kế hoạch vận động tiến hành vận động tài trợ để thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó:
  • Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tập thể, cá nhân tài trợ
- Nâng cao nhận thức, tư duy của người dân đặc biệt là phụ huynh học sinh trong việc đầu tư hỗ trợ cho giáo dục
3. Lịch trình thực hiện theo tháng:
Tháng Nội dung Cá nhân, bộ phận phụ trách
Tháng 12 /2018 – Tháng 1/2019
 
- Khảo sát cụ thể hiện trạng về trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục
- Họp bàn, thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS
- Lập dự toán, phân khai nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục
- Lập Kế hoạch vận động tài trợ
- Thông qua Kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS
- Công khai Kế hoạch vận động tài trợ xin ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh Kế hoạch vận động
- Làm văn bản xin chủ trương với HĐGD xã, UBND xã
- Làm tờ trình, nộp hồ sơ đầy đủ trình cấp trên phê duyệt
- Lãnh đạo nhà trường
Tháng 1/2019 - Thành lập Tổ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ
- Phân công nhiệm vụ thành viên.
- Họp Phụ huynh học sinh để triển khai vận động (công khai số TK của trường để tiếp nhận bằng chuyển khoản)
- Gửi thư tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân để vận động (công khai số TK tại KBNN của trường để tiếp nhận bằng chuyển khoản)
- Tiếp nhận các nguồn tài trợ (nếu có) - Lập biên lai thu tiền, lập biên bản bàn giao hồ sơ và hiện vật tài trợ (nếu có).
- Nộp tiền vào KBNN
- Lập kế hoạch sử dụng các nguồn tài trợ, thực hiện công khai
- Lãnh đạo nhà trường
- Tổ tiếp nhận tài trợ
Tháng 1-2/2019 - Tiếp tục tiếp nhận các nguồn tài trợ (nếu có)
 - Lập biên lai thu tiền, lập biên bản bàn giao hồ sơ và hiện vật tài trợ (nếu có).
- Nộp tiền vào KBNN
- Thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục. Có thứ tự ưu tiên các hạng mục
- Thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt hoàn thành trong năm học 2018 -2019
- Hiệu trưởng
- Tổ tiếp nhận tài trợ
Tháng 3/2019- hết năm học - Tiếp tục tiếp nhận các nguồn tài trợ (nếu có)
 - Lập biên lai thu tiền, lập biên bản bàn giao hồ sơ và hiện vật tài trợ (nếu có).
- Nộp tiền vào KBNN
 - Thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục. Có thứ tự ưu tiên các hạng mục
- Thực hiện các hoạt động giáo dục có trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt hoàn thành trong năm học 2018 -2019
- Tổng kết công tác tiếp nhận, rút kinh nghiệm, thực hiện công tác báo cáo công khai, công tác báo cáo tài chính …
- Hiệu trưởng
- Tổ tiếp nhận tài trợ trợ
 
Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, hỗ trợ các hoạt động giáo dục năm học 2018-2019, Kế hoạch này được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, được niêm yết công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có những thay đổi đột xuất, nhà trường và thường trực Ban ĐDCMHS sẽ bàn bạc và xin ý kiến quyết định tại Hội nghị toàn thể PHHS.
 
Hưng Hòa, ngày     tháng     năm 2018
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
 
 
 
Bùi Thị Thu Hà
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Tăng Thị Thu Hiền
 
Ý KIẾN CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỞNG BAN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG (XÃ)
.......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tác giả bài viết: HH

Nguồn tin: Trường THCS Hưng Hòa: http://thcshunghoa.vinhcity.edu.vn/:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

 XEM NHIỀU NHẤT

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay490
  • Tháng hiện tại12,265
  • Tổng lượt truy cập1,461,077
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây